Potamogeton obtusifolius (Stomp fonteinkruid)


Potamogeton obtusifolius