Vicia lathyroides (Lathyruswikke) - bij Boekelo (2005)


Vicia lathyroides


foto Pieter Stolwijk